Please setup tag(s) in your options panel that are used in posts.

Latest News

Youth exchange “ComunicArt” in Italy (Open Call)

June 18, 2015

WIYU is pleased to announce you its new open call for applications for Youth exchange...

0 Read more

Youth Project “Never Again”

June 8, 2015

WIYU is pleased to announce you its new open call for applications for Youth Project “Never...

0 Read more

YE “4E- eat, exchange, explore Europe” in Poland (Open Call)

May 18, 2015

WIYU is pleased to announce you its new open call for applications for Youth exchange “4E –...

0 Read more

Էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների զարգացում Արցախում

March 15, 2015

ԷկոԽնձրիստան էկոգյուղերի ստեղծման նախաձեռնության...

0 Read more